Executive Members

President

Zain Al-Shamil

VP Communications

 Sam Tiels

 

VP Finance

Sebastian Deagle

VP Events

 Khwahish Munjal

 

VP Student Affairs

 Shama Ehsan